VEDTÆGTER

§ 1 Selskabets formål er på et bredt grundlag at fremme den cyto- og histokemiske videnskab.

§ 2 Selskabet består af 1) ordinære medlemmer og 2) æresmedlemmer.

1. Ordinært medlem kan enhver blive med interesse for cyto- og histokemi.

2. A: Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og optages på generalforsamlingen med 4/5 stemmers majoritet.
Anmodningen om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller via foreningens hjemmeside.

§ 3 Stemmeret vedrørende selskabets anliggender har kun ordinære medlemmer samt æresmedlemmer, der før deres udnævnelse var ordinære medlemmer.

§ 4 Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem eller til Lægeforeningens medlemsregistrering inden den 1. januar. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 1 kalenderår.

§ 5 Kontingentet kan fastsættes ved alm. stemmeflerhed for et regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Æresmedlemmer og medlemmer over 70 år er kontingent frie.

§ 6 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen. Bestyrelse og revisor vælges på en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. Ethvert ordinært medlem kan vælges. Valg gælder for to år. Umiddelbart genvalg kan finde sted.

Forslag til valg må være den siddende bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige pladser skal afstemningen ske skriftligt.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer. Selskabet forpligter sig ved underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 7 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år og indvarsles mindst 21 dage forud. I forbindelse med indvarslingen gøres der opmærksom på evt. valg. Forslag, der ønskes behandlet, må derefter i løbet at en uge indsendes til formanden, som dernæst mindst en uge før generalforsamlingen udsender dagsordenen til medlemmerne.

Dagsordenen skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse at kontingent
5. Valg i følge § 7
6. Forslag til ændring af vedtægterne
7. Eventuelt

Ved generalforsamlingen kan der kun stemmes om punkter, som er optaget på dagsordenen. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem forlanger det

§ 8 Ekstraordinære generalforsamlinger kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når 1/3 af selskabets ordinære medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har anmodet herom. Indkaldelse sker som for den ordinære generalforsamlings vedkommende.

§ 9 Vedtagelse at lovændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kræver mindst 3/4 at de givne stemmer.

§ 10 Selskabets opløsning eller forening med andre selskaber kan kun finde sted, såfremt der er 3/4 majoritet ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger hvoraf den ene skal være den ordinære.

§ 11 I tilfælde af selskabets opløsning skal eventuelle aktiver gå til formål i overensstemmelse med § 1. Midlerne vil blive opdelt i legatportioner, som uddeles af DSCHs sidste eksisterende bestyrelse. Legaterne skal primært uddeles til medlemmer af DSCH og kan anvendes til:
• Helvis eller delvis dækning af udgifter gtil deltagelse i videnskabelige kongresser, indefor
områder beskrevet i § 1 og hvor egen data præsenteres.
• Forskningsaktiviteter i overensstemmelse med § 1.

De nærmere betingelser og legat ansøgningsprocedure fastsættes af den sidste eksisterende DSCH bestyrelse.

Godkendt ved DSCH generalforsamling 1. april 2019